Become a dealer?

 • Voor 16u besteld? Morgen in huis!*
 • Achteraf betalen met Klarna
 • Dé beste kwaliteit van NL

4.8Meer dan 1000 reviews!

REBRANDING | NEW COLLECTION

REBRANDING | NEW COLLECTION

  Algemene voorwaarden - Mibella Hair

  Placeholder

  Algemene voorwaarden

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en leveringen van producten door Mibella Hair, gevestigd te Poseidonsingel 48 in Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 64087123.

  Inhoudsopgave

  1. Definities
  2. Toepasselijkheid
  3. Aanbiedingen en bestellingen
  4. Levering
  5. Prijzen en betaling
  6. Retourneren
  7. Garantie
  8. Schadevergoeding en aansprakelijkheid
  9. Overmacht
  10. Intellectueel eigendom
  11. Klantgegevens en gegevensbescherming
  12. Toepasselijkheid van aanvullende voorwaarden
  13. Annulering van bestellingen
  14. Nietigheid
  15. Communicatie tijdens bestelproces
  16. Vertrouwelijkheid van Communicatie
  17. Wijziging van de Algemene Voorwaarden
  18. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting
  19. Smaad en Laster
  20. Geheimhouding van accountgegevens
  21. Beperking van verantwoordelijkheid voor gebruik van producten
  22. Beperking van aansprakelijkheid voor allergische reacties.
  23. Uitsluiting van derdenrechten
  24. Productieproces en herkomst van het haar
  25. Kwaliteit van het haar
  26. Onderhoudsinstructies
  27. Verantwoordelijkheid van de klant bij het kiezen van het juiste haarstuk
  28. Correct gebruik van haarstukken
  29. Gebruik en behandeling van producten
  30. Wijzigingen in productbeschikbaarheid
  31. Prijswijzigingen
  32. Voorwaarden voor kortingen en acties
  33. Gebruik van cookies
  34. Eigendomsvoorbehoud
  35. Fraude en misbruik
  36. Contactgegevens

  Artikel 1. Definities

  1.1 Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.

  1.2 Dag: Een kalenderdag.

  1.3 Bedenktijd: De periode waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

  1.4 Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor de consument om binnen een bepaalde termijn af te zien van de overeenkomst op afstand.

  1.5 Klant: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten koopt bij de ondernemer.

  1.6 Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten aan de consument aanbiedt.

  1.7 Overeenkomst: De overeenkomst tussen ondernemer en klant.

  Artikel 2. Toepasselijkheid

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Mibella Hair en de klant.

  2.2 Door een bestelling te plaatsen, accepteert de klant deze algemene voorwaarden.

  Artikel 3. Aanbiedingen en bestellingen

  3.1 Alle aanbiedingen van Mibella Hair zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten.

  3.2 Bestellingen worden geplaatst via de website van Mibella Hair of via andere door Mibella Hair aangewezen kanalen.

  3.3 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of om bepaalde voorwaarden te stellen aan de levering.

  Artikel 4. Levering

  4.1 De levering van de producten vindt plaats op het door de klant opgegeven afleveradres tenzij anders overeengekomen.

  4.2 Om de veiligheid en traceerbaarheid van de pakketten te waarborgen, worden alle zendingen verzonden via PostNL en zijn ze aangetekend en verzekerd.

  4.3 Hoewel Mibella Hair de levertijd zo nauwkeurig mogelijk probeert aan te geven op de website en in het verzend- en retourbeleid, dient deze informatie slechts als indicatie. De daadwerkelijke levertijd kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder beschikbaarheid van producten en transportomstandigheden.

  4.4 Indien de levering vertraging oploopt, wordt de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Gedetailleerde informatie over levertijden en procedures bij vertragingen is te vinden in ons verzend- en retourbeleid. Mibella Hair is echter niet verplicht tot enige vorm van restitutie of compensatie voor vertraagde leveringen, tenzij anders wettelijk vereist.

  4.5 In het geval van alternatieve levering waarbij extra kosten worden gemaakt, is de klant verantwoordelijk voor het betalen van deze extra kosten, tenzij anders overeengekomen. Let op: deze voorwaarde is ook van toepassing op eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Mibella Hair geboden goedkoopste standaard levering.

  4.6 Mibella Hair is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan pakketten tijdens transport, behalve bij nalatigheid van onze kant. Bij verlies of schade zal Mibella Hair samenwerken met de klant voor een oplossing. Controleer het pakket bij ontvangst en meld eventuele schade direct aan Mibella Hair en PostNL.

  4.7 In het geval van internationale leveringen kunnen er extra kosten ontstaan, zoals verzendkosten, belastingen of invoerrechten, die niet zijn inbegrepen in de prijs van de producten of de verzendkosten die initieel zijn betaald bij het plaatsen van de bestelling. Deze extra kosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant en worden mogelijk door de lokale autoriteiten in rekening gebracht bij de levering van het pakket. Mibella Hair is niet aansprakelijk voor deze extra kosten en kan geen controle uitoefenen over de hoogte ervan, aangezien douanevoorschriften en belastingtarieven kunnen variëren afhankelijk van het land van bestemming. De klant wordt geadviseerd om voorafgaand aan het plaatsen van een internationale bestelling contact op te nemen met de lokale douaneautoriteiten of belastingdienst voor informatie over mogelijke extra kosten.

  Artikel 5. Prijzen en betaling

  5.1 De prijzen van de producten staan vermeld op de website van Mibella Hair en zijn inclusief btw.

  5.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmogelijkheden die worden aangeboden op de website van Mibella Hair.

  5.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, is Mibella Hair gerechtigd om de bestelling te annuleren.

  Artikel 6. Retourneren en herroepingsrecht

  6.1 De klant heeft het recht om een retour aan te melden binnen veertien dagen na ontvangst, mits het product ongebruikt en in de originele verpakking is.

  6.2 De klant dient Mibella Hair schriftelijk op de hoogte te stellen van de retourzending via [email protected].

  6.3 Na goedkeuring van de retourzending door Mibella Hair, ontvangt de klant een retourlabel dat dient te worden uitgeprint en op de verpakking te worden aangebracht.

  6.4 Retourzendingen zijn op eigen kosten, tenzij er sprake is van een fout aan onze kant.

  6.5 De retourzending dient zorgvuldig te worden verpakt in een stevige verpakking om beschadiging te voorkomen. Eventuele schade aan het pakket en de producten binnenin als gevolg van onvoldoende verpakking is de verantwoordelijkheid van de klant.

  6.6 Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn van toepassing op producten die niet meer in hun originele staat verkeren, gebruikt of gewassen zijn, producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben, producten die om hygiënische of gezondheidsredenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, evenals producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

  6.7 Als de klant de overeenkomst herroept, zal Mibella Hair binnen veertien dagen nadat ze het geretourneerde product heeft ontvangen en de retourzending heeft goedgekeurd, alle betalingen terugbetalen die tot op dat moment zijn gedaan. De terugbetaling zal worden gedaan via hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij anders overeengekomen. De klant zal geen kosten in rekening worden gebracht voor de terugbetaling. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Mibella Hair geboden goedkoopste levering worden niet terugbetaald in het geval van een retour.

  6.8 Indien de klant besluit om op eigen initiatief een product terug te zenden, gebeurt dit volledig op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde retourzendingen die buiten ons voorgestelde retourproces om worden verzonden. Zorg ervoor dat u een verzendmethode kiest die een bewijs van verzending en tracking biedt.

  Het adres voor retourzending is als volgt:

  Mibella Hair 
  Poseidonsingel 48
  1363 TR Almere

  Artikel 7. Garantie

  7.1 Mibella Hair staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst en aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld. Mibella Hair staat in voor de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de geleverde producten conform de specificaties zoals vermeld in het aanbod.

  7.2 De garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, zoals het niet juist opvolgen van de verzorgingsinstructies.

  7.3 Indien een product een gebrek vertoont, dient de klant dit binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Mibella Hair. Een melding van een gebrek dient in ieder geval binnen 60 dagen na levering van het product te geschieden.

  7.4 Indien de klant wijzigingen aanbrengt aan de producten, zoals verven of permanenten, vervalt het recht op garantie en zal Mibella Hair geen klachten in behandeling nemen.

  7.5 Klachten kunnen worden ingediend via [email protected]. De klant dient een duidelijke omschrijving van het gebrek te geven en, indien mogelijk, foto's bij te voegen.

  7.6 De klant is verplicht het product terug te sturen naar Mibella Hair, zodat wij het probleem kunnen nagaan en beoordelen.

  7.7 De verzendkosten voor het terugsturen van het product worden vergoed door Mibella Hair indien de klacht gegrond wordt bevonden. Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, worden de verzendkosten door de klant gedragen.

  7.8 Mibella Hair reageert binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht met een voorstel voor verdere afhandeling.

  7.9 Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  7.10 Mibella Hair bepaalt of de klacht gegrond is. Indien de klacht gegrond wordt bevonden, zal Mibella Hair het product naar keuze van de klant herstellen, vervangen of een andere compensatie bieden. Terugbetaling van het aankoopbedrag is niet mogelijk.

  7.11 Indien de klant niet akkoord gaat met de voorgestelde oplossing, kan deze de procedure volgen zoals beschreven in Artikel 18 (Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting) voor verdere afhandeling van het geschil.

  Artikel 8. Schadevergoeding en aansprakelijkheid

  8.1 Mibella Hair is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij anders wettelijk vereist.

  8.2 De aansprakelijkheid van Mibella Hair is beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Mibella Hair wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Deze beperking geldt niet in gevallen van opzet of grove nalatigheid van Mibella Hair.

  Artikel 9. Overmacht

  9.1 Mibella Hair is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen jegens de klant wanneer deze vertraging of tekortkoming het gevolg is van overmacht.

  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en controle van Mibella Hair die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert, waaronder doch niet uitsluitend begrepen natuurrampen, oorlog, stakingen, epidemieën, en storingen in elektriciteitsvoorzieningen

  Artikel 10. Intellectueel eigendom

  Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de website van Mibella Hair blijven eigendom van Mibella Hair.

  Atikel 11. Klantgegevens en gegevensbescherming

  11.1 Mibella Hair verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  11.2 Klanten hebben het recht om hun gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  11.3 Mibella Hair verwerkt klantgegevens volgens haar privacybeleid. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, stemt de klant in met deze verwerking.

  Artikel 12. Toepasselijkheid van aanvullende voorwaarden

  Aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk door Mibella Hair zijn aanvaard.

  Artikel 13: Annulering van bestellingen

  13.1 Een bestelling kan alleen door de klant worden geannuleerd indien er sprake is van een extreme vertraging in de levering. Een extreme vertraging wordt gedefinieerd als een vertraging van meer dan 30 dagen na de oorspronkelijk gecommuniceerde leverdatum, tenzij anders overeengekomen.

  13.2 Om een bestelling te annuleren vanwege extreme vertraging, dient de klant schriftelijk contact op te nemen met Mibella Hair via het opgegeven e-mailadres. Mibella Hair zal de annulering bevestigen en, indien van toepassing, de terugbetaling van het aankoopbedrag binnen 14 dagen na bevestiging van de annulering verwerken.

  13.3 In alle andere gevallen is annulering van de bestelling niet mogelijk.

  Artikel 14. Nietigheid

  14.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

  14.2 Mibella Hair en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

  Artikel 15. Communicatie tijdensbestelproces

  15.1 De klant wordt niet tussentijds op de hoogte gesteld van de status van de bestelling tenzij er sprake is van een vertraging. De klant ontvangt een bevestiging zodra de bestelling is geplaatst en een melding wanneer de bestelling is verzonden.

  15.2 Mibella Hair streeft ernaar om bestellingen binnen de aangegeven levertijd te verwerken en te verzenden. Indien er zich onvoorziene vertragingen voordoen, zal Mibella Hair de klant zo spoedig mogelijk informeren.

  15.3 Voor vragen over de status van de bestelling kan de klant contact opnemen met de klantenservice via [email protected]

  Artikel 16. Vertrouwelijkheid van communicatie

  16.1 Alle communicatie tussen Mibella Hair en de klant, inclusief maar niet beperkt tot e-mails, chats, en telefoongesprekken, wordt als vertrouwelijk beschouwd.

  16.2 De klant stemt ermee in om geen enkele vorm van communicatie tussen de klant en Mibella Hair openbaar te maken, te delen of te verspreiden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mibella Hair.

  16.3 Het schenden van deze vertrouwelijkheid kan leiden tot juridische stappen door Mibella Hair om schadevergoeding te eisen voor eventuele geleden schade als gevolg van deze schending.

  16.4 Het is belangrijk op te merken dat deze bepalingen niet bedoeld zijn om eerlijke en oprechte recensies van klanten te belemmeren. Mibella Hair waardeert eerlijke feedback en constructieve kritiek van klanten, die helpen om producten en diensten te verbeteren. De vertrouwelijkheidsovereenkomst is niet van toepassing op openbare recensies, op voorwaarde dat ze oprecht en opbouwend zijn.

  Artikel 17. Wijziging van de algemene voorwaarden

  17.1 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

  17.2 Wijzigingen of aanvullingen worden ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding bekendgemaakt aan de klant.

  17.3 Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, heeft de klant het recht de overeenkomst kosteloos te beëindigen tot het moment van inwerkingtreding van de wijzigingen.

  Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

  18.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Mibella Hair partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

  18.2 Geschillen tussen Mibella Hair en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Mibella Hair gevestigd is.

  Artikel 19. Smaad en laster

  Klanten dienen zich te onthouden van het publiekelijk uiten van ongefundeerde beschuldigingen die schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van Mibella Hair. Mibella Hair behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen bij laster en smaad.

  Artikel 20. Geheimhouding van accountgegevens

  20.1 De klant is verplicht tot geheimhouding van zijn/haar accountgegevens en zal deze niet delen met derden.

  20.2 De klant is als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account.

  Artikel 21. Beperking van verantwoordelijkheid voor gebruik van producten

  21.1 Mibella Hair is niet verantwoordelijk voor enig misbruik of onjuist gebruik van de producten na levering aan de klant.

  21.2 Klanten worden aangemoedigd om de producten volgens de instructies te gebruiken en eventuele waarschuwingen of voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

  Artikel 22. Beperking van aansprakelijkheid voor allergische reacties

  22.1 Mibella Hair is niet aansprakelijk voor allergische reacties of andere nadelige effecten die kunnen optreden als gevolg van het gebruik van de producten.

  22.2 Klanten worden geadviseerd om de ingrediëntenlijst zorgvuldig te controleren en indien nodig voorafgaand aan gebruik een allergietest uit te voeren.

  22.3 Bij producten die gemaakt zijn van donorhaar, zoals onze haarstukken, kan het haar vooraf geverfd, gepermanent of op andere wijze behandeld zijn. Hoewel Mibella Hair altijd streeft naar het leveren van 100% onbewerkt haar, kan dit niet gegarandeerd worden.

  22.4 Donorhaar wordt vooraf behandeld tegen luizen om hygiëne en veiligheid te waarborgen. Ondanks deze maatregelen is Mibella Hair niet aansprakelijk voor reacties of effecten door behandelingen van het donorhaar.

  Artikel 23. Uitsluiting van derdenrechten

  23.1 Derden hebben geen rechten of voordelen onder deze overeenkomst, behalve wanneer uitdrukkelijk anders bepaald.

  Artikel 24. Productieproces en Herkomst van het Haar

  24.1 Al het haar dat wij leveren, wordt ingekocht uit Azië en is afkomstig van ethische bronnen. Wij zorgen ervoor dat de inkoopprocessen voldoen aan hoge ethische standaarden en dat donors eerlijk worden behandeld.

  24.2 Wij produceren het haar niet zelf, maar werken nauw samen met een vaste producent. Deze producent houdt zich aan onze strenge kwaliteits- en ethische normen om ervoor te zorgen dat het haar voldoet aan de verwachtingen van onze klanten.

  24.3 Het haar wordt zorgvuldig geselecteerd en ondergaat een grondige kwaliteitscontrole voordat het aan onze klanten wordt geleverd. Wij streven ernaar om uitsluitend haar van de hoogste kwaliteit te leveren.

  Artikel 25. Kwaliteit van het haar

  25.1 Mibella Hair streeft naar het leveren van haarstukken van de hoogst mogelijke kwaliteit.

  25.2 Het haar dat wordt gebruikt voor onze haarstukken wordt zorgvuldig geselecteerd en ondergaat een grondige kwaliteitscontrole om ervoor te zorgen dat het voldoet aan onze standaarden.

  25.3 Ondanks onze inspanningen om alleen haar van topkwaliteit te leveren, kunnen variaties in het natuurlijke haar voorkomen. Klanten dienen zich bewust te zijn van mogelijke kleine verschillen in kleur, textuur en lengte tussen verschillende haarstukken.

  25.4 Omdat wij afhankelijk zijn van haar dat afkomstig is van verschillende donors, kan er enige variatie in kwaliteit en gezondheid van het haar voorkomen. Ondanks onze inspanningen om het haar grondig te inspecteren, is het mogelijk dat een zeldzaam defect of een variatie in kwaliteit onze controle ontglipt.Wij kunnen niet volledig uitsluiten dat er incidenteel haar wordt geleverd dat niet voldoet aan de verwachtingen. In dergelijke gevallen zullen wij ons uiterste best doen om een passende oplossing te bieden, zoals een vervanging of restitutie, afhankelijk van de situatie en in overeenstemming met onze garantievoorwaarden. Voor verdere details over de garantie, zie Artikel 7.

  25.5 Ondanks onze grondige inspecties kan het voorkomen dat er fabrieksfouten optreden tijdens het productieproces. Hierdoor kunnen variaties ontstaan in bijvoorbeeld de afwerking of exacte kleur van de haarstukken. We streven ernaar om elke bundel haar van de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren, maar het is belangrijk op te merken dat niet elke bundel identiek zal zijn aan de andere. De bundels worden vervaardigd door verschillende personen, en hoewel we ons best doen om consistente producten te leveren, kunnen er variaties optreden. In het geval van dergelijke variaties doen we ons uiterste best om deze op te lossen en bieden we passende oplossingen, in overeenstemming met onze garantievoorwaarden. Voor verdere details over de garantie, zie Artikel 7.

  Artikel 26. Onderhoudsinstructies

  26.1 Klanten worden geadviseerd om de meegeleverde onderhoudsinstructies zorgvuldig op te volgen om de levensduur van hun haarstuk te verlengen.

  26.2 Mibella Hair is niet verantwoordelijk voor schade aan haarstukken als gevolg van onjuist onderhoud of gebruik van ongeschikte haarproducten.

  Artikel 27. Verantwoordelijkheid van de klant bij het kiezen van het juiste haarstuk

  27.1 Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het kiezen van het juiste haarstuk op basis van hun individuele behoeften en voorkeuren.

  27.2 Mibella Hair biedt advies en begeleiding bij het selectieproces, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontevredenheid als gevolg van een verkeerde keuze van de klant.

  Artikel 28. Correct gebruik van haarstukken

  28.1 Klanten dienen de haarstukken te gebruiken volgens de bijgeleverde instructies en adviezen van Mibella Hair.

  28.2 Onjuist gebruik van haarstukken kan leiden tot schade aan het haarstuk en komt voor rekening en risico van de klant.

  Artikel 29. Gebruik en behandeling van producten

  29.1 Mibella Hair biedt professionele services voor het bewerken van haarstukken, inclusief maar niet beperkt tot blonderen en verven. Klanten kunnen gebruikmaken van deze services voor een optimale kwaliteit en resultaat.

  29.2 Indien de klant besluit om het haar zelf te behandelen of te laten behandelen door derden, geschiedt dit volledig op eigen risico. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, behandelingen zoals blonderen, verven, permanenten, keratinebehandelingen, en andere chemische of mechanische behandelingen. Mibella Hair is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, kleurafwijkingen of andere ontevredenheid die voortvloeit uit dergelijke behandelingen door de klant zelf of door derden.

  29.3 De garantie op het haar vervalt bij zelf (laten) behandelen van het haar, aangezien deze handelingen de integriteit van het product kunnen beïnvloeden.

  Artikel 30. Wijzigingen in productbeschikbaarheid

  30.1 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving producten of diensten te wijzigen, toe te voegen of stop te zetten, inclusief het stopzetten van ondersteuning voor bepaalde producten of diensten.

  Artikel 31. Prijswijzigingen

  31.1 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om de prijzen van producten te allen tijde te wijzigen.

  31.2 Prijswijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Desalniettemin zal Mibella Hair streven naar transparantie door prijswijzigingen zo spoedig mogelijk te communiceren via de website en, indien mogelijk, via directe communicatie met de klant.

  31.3 Bestellingen die zijn geplaatst vóór de ingangsdatum van een prijswijziging, worden gefactureerd tegen de prijs die van toepassing was op het moment van de bestelling.

  31.4 In het geval van een prijsverlaging na de plaatsing van een bestelling, heeft de klant geen recht op terugbetaling van het prijsverschil.

  31.5 Speciale aanbiedingen, kortingen, en promoties zijn alleen geldig gedurende de aangegeven periode en kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast op eerdere bestellingen.

  Artikel 32. Voorwaarden voor kortingen en acties

  32.1 Kortingen en acties zijn alleen geldig tijdens de aangegeven periode en onder de voorwaarden zoals vermeld bij de actie.

  32.2 Kortingen kunnen niet worden gecombineerd met andere aanbiedingen, tenzij anders vermeld.

  32.3 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om acties en kortingen te wijzigen of te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving.

  32.4 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om tijdelijke promoties en kortingen te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

  Artikel 33. Gebruik van cookies

  33.1 Mibella Hair maakt gebruik van cookies om de gebruikservaring van de website te verbeteren.

  33.2 Klanten kunnen de instellingen van hun browser aanpassen om cookies te weigeren, maar dit kan de functionaliteit van de website beïnvloeden.

  Artikel 34. Eigendomsvoorbehoud

  34.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van Mibella Hair totdat de klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

  Artikel 35. Fraude en misbruik

  35.1 Mibella Hair hanteert een strikt beleid tegen fraude en misbruik. Wij behouden ons het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen klanten die proberen misbruik te maken van ons retourbeleid.

  35.2 Elke poging om bewerkte haarproducten (zoals geblondeerd, geverfd of anderszins aangepast haar) als onbewerkt terug te sturen, zal resulteren in de volledige weigering van de retourzending. De gehele geretourneerde bestelling zullen naar de klant worden teruggestuurd op kosten van de klant. Mibella Hair behoudt zich het recht voor om de klant permanent uit te sluiten van toekomstige aankopen.

  35.3. Het is ten strengste verboden om haarproducten van een ander bedrijf terug te sturen als zijnde producten van Mibella Hair. In geval van constatering hiervan, worden de producten in beslag genomen en wordt aangifte gedaan bij de autoriteiten. De klant zal permanent worden uitgesloten van toekomstige aankopen bij Mibella Hair.

  35.4 Alle geretourneerde haarproducten worden grondig geïnspecteerd. Indien blijkt dat een klant heeft getracht frauduleuze handelingen te plegen, behoudt Mibella Hair zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.

  35.5. Alle kosten voor het terugsturen van geweigerde retourzendingen zijn voor rekening van de klant, inclusief verzend- en administratiekosten. Daarnaast behoudt Mibella Hair zich het recht voor om schadevergoeding te eisen voor alle directe en indirecte schade veroorzaakt door frauduleuze handelingen.

  35.6 Mibella Hair behoudt zich het recht voor om in geval van fraude en misbruik aangifte te doen bij de autoriteiten en juridische stappen te ondernemen. Dit kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en civiele aansprakelijkheid.

  36. Contactgegevens

  36.1 Voor vragen, klachten of opmerkingen kan de klant contact opnemen met Mibella Hair via de volgende contactgegevens:

  E-mail: [email protected]

  Telefoon: 0631042000

  36.2 Mibella Hair streeft ernaar om binnen 48 uur te reageren op vragen en klachten.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0

  Mibella Hair / - Reviews @
  Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »